فراکسیون امید برای به حاشیه رفتن سؤال از روحانی استیضاح را مطرح کرد

فراکسیون امید برای به حاشیه رفتن سؤال از روحانی استیضاح را مطرح کرد
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: در مجلس 3 سوال از رئیس‌جمهور داشتیم و 180 امضا جمع شد اما ناگهانی 120 امضا پس گرفته شد و فراکسیون امید برای در حاشیه رفتن سوال‌ها، استیضاح 3 وزیر را مطرح کردند اما بعد آن را پس گرفتند.

فراکسیون امید برای به حاشیه رفتن سؤال از روحانی استیضاح را مطرح کرد

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: در مجلس 3 سوال از رئیس‌جمهور داشتیم و 180 امضا جمع شد اما ناگهانی 120 امضا پس گرفته شد و فراکسیون امید برای در حاشیه رفتن سوال‌ها، استیضاح 3 وزیر را مطرح کردند اما بعد آن را پس گرفتند.
فراکسیون امید برای به حاشیه رفتن سؤال از روحانی استیضاح را مطرح کرد

View more posts from this author