فرمانده کل ارتش به پویش سراسری «ما توانستیم» پیوست

فرمانده کل ارتش به پویش سراسری «ما توانستیم» پیوست
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در یادمان معراج شهدای اهواز به پویش سراسری «ما توانستیم» پیوست.

فرمانده کل ارتش به پویش سراسری «ما توانستیم» پیوست

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در یادمان معراج شهدای اهواز به پویش سراسری «ما توانستیم» پیوست.
فرمانده کل ارتش به پویش سراسری «ما توانستیم» پیوست

View more posts from this author