فرهنگیان بسیجی در قالب حلقه‌های صالحین ساماندهی می‌شوند

فرهنگیان بسیجی در قالب حلقه‌های صالحین ساماندهی می‌شوند
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان کردستان گفت: این سازمان درصدد است فرهنگیان بسیجی عضو را در قالب حلقه‌های صالحین ساماندهی کند.

فرهنگیان بسیجی در قالب حلقه‌های صالحین ساماندهی می‌شوند

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان کردستان گفت: این سازمان درصدد است فرهنگیان بسیجی عضو را در قالب حلقه‌های صالحین ساماندهی کند.
فرهنگیان بسیجی در قالب حلقه‌های صالحین ساماندهی می‌شوند

خرید بک لینک

روزنامه قانون

View more posts from this author