فرهنگیان هویت دینی و ملی را در جامعه تقویت کنند

فرهنگیان هویت دینی و ملی را در جامعه تقویت کنند
معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش گفت: فرهنگیان باید با تقویت هویت دینی و ملی در جامعه، زمینه را برای اجرای اقتصاد مقاومتی مهیا کنند.

فرهنگیان هویت دینی و ملی را در جامعه تقویت کنند

معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش گفت: فرهنگیان باید با تقویت هویت دینی و ملی در جامعه، زمینه را برای اجرای اقتصاد مقاومتی مهیا کنند.
فرهنگیان هویت دینی و ملی را در جامعه تقویت کنند

خرید بک لینک

گوشی موبایل

View more posts from this author