فرهنگ ایثار و شهادت باید از آفت تحریف مصون بماند

فرهنگ ایثار و شهادت باید از آفت تحریف مصون بماند
فرماندار شهرستان البرز گفت: فرهنگ ایثار و شهادت باید به عنوان میراث ارزشمندی در ذهن ملت ایران باقی بماند.

فرهنگ ایثار و شهادت باید از آفت تحریف مصون بماند

فرماندار شهرستان البرز گفت: فرهنگ ایثار و شهادت باید به عنوان میراث ارزشمندی در ذهن ملت ایران باقی بماند.
فرهنگ ایثار و شهادت باید از آفت تحریف مصون بماند

بک لینک رنک 7

روزنامه قانون

View more posts from this author