فرهنگ ایثار و شهادت سرمایه نرم نظام اسلامی است

فرهنگ ایثار و شهادت سرمایه نرم نظام اسلامی است
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: فرهنگ ایثار و شهادت سرمایه نرم نظام اسلامی بوده و موجب وحشت و هراس دشمنان شده است.

فرهنگ ایثار و شهادت سرمایه نرم نظام اسلامی است

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: فرهنگ ایثار و شهادت سرمایه نرم نظام اسلامی بوده و موجب وحشت و هراس دشمنان شده است.
فرهنگ ایثار و شهادت سرمایه نرم نظام اسلامی است

View more posts from this author