فرهنگ در کردستان مغفول مانده است / اقدامات فرهنگی در کردستان شعار صرف است

فرهنگ در کردستان مغفول مانده است / اقدامات فرهنگی در کردستان شعار صرف است
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی توجه به کارهای فرهنگی را یک ضرورت خواند و گفت: کردستان به عنوان استان فرهنگی از سوی مقام معظم رهبری معرفی شد و این در حالی است که فرهنگ در این استان مغفول مانده است.

فرهنگ در کردستان مغفول مانده است / اقدامات فرهنگی در کردستان شعار صرف است

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی توجه به کارهای فرهنگی را یک ضرورت خواند و گفت: کردستان به عنوان استان فرهنگی از سوی مقام معظم رهبری معرفی شد و این در حالی است که فرهنگ در این استان مغفول مانده است.
فرهنگ در کردستان مغفول مانده است / اقدامات فرهنگی در کردستان شعار صرف است

ورزشی

View more posts from this author