فروتنی در برابر مومنان یکی از صفات مهم شیعیان در آخرالزمان است/ ادب و فروتنی خادمان رضوی باید زبانزد باشد

فروتنی در برابر مومنان یکی از صفات مهم شیعیان در آخرالزمان است/ ادب و فروتنی خادمان رضوی باید زبانزد باشد
خطیب ویژه برنامه اهدای نشان به خادمیاران فرهنگی حرم مطهر رضوی گفت: طبق روایات، فروتنی در برابر مومنان یکی از صفات مهم شیعیان واقعی در آخرالزمان است.

فروتنی در برابر مومنان یکی از صفات مهم شیعیان در آخرالزمان است/ ادب و فروتنی خادمان رضوی باید زبانزد باشد

خطیب ویژه برنامه اهدای نشان به خادمیاران فرهنگی حرم مطهر رضوی گفت: طبق روایات، فروتنی در برابر مومنان یکی از صفات مهم شیعیان واقعی در آخرالزمان است.
فروتنی در برابر مومنان یکی از صفات مهم شیعیان در آخرالزمان است/ ادب و فروتنی خادمان رضوی باید زبانزد باشد

View more posts from this author