فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان

فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان
هواپیمای کیش ـ کاشان عصر امروز به دلیل نقص فنی در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان فرود آمد.

فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان

هواپیمای کیش ـ کاشان عصر امروز به دلیل نقص فنی در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان فرود آمد.
فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان

View more posts from this author