فرود اضطراری پرواز تهران ـ‌ ایلام در کرمانشاه

فرود اضطراری پرواز تهران ـ‌ ایلام در کرمانشاه
پرواز شماره 841 شرکت آسمان که از تهران به ایلام در حال پرواز بود به علت بدی شرایط جوی در کرمانشاه به زمین نشست

فرود اضطراری پرواز تهران ـ‌ ایلام در کرمانشاه

پرواز شماره 841 شرکت آسمان که از تهران به ایلام در حال پرواز بود به علت بدی شرایط جوی در کرمانشاه به زمین نشست
فرود اضطراری پرواز تهران ـ‌ ایلام در کرمانشاه

View more posts from this author