فضای سبز شهر ملایر درگیر مشکل کمبود آب/ سرانه فضای سبز ملایر به ازای هر نفر 19.8 مترمربع

فضای سبز شهر ملایر درگیر مشکل کمبود آب/ سرانه فضای سبز ملایر به ازای هر نفر 19.8 مترمربع
شهردار ملایر از مشکل کمبود آب برای آبیاری فضای سبز ملایر به دلیل خشک شدن 6 حلقه چاه خبر داد.

فضای سبز شهر ملایر درگیر مشکل کمبود آب/ سرانه فضای سبز ملایر به ازای هر نفر 19.8 مترمربع

شهردار ملایر از مشکل کمبود آب برای آبیاری فضای سبز ملایر به دلیل خشک شدن 6 حلقه چاه خبر داد.
فضای سبز شهر ملایر درگیر مشکل کمبود آب/ سرانه فضای سبز ملایر به ازای هر نفر 19.8 مترمربع

خبر جدید

View more posts from this author