فعالیت‌های تخریبی سرویس‌های امنیتی و دستگاه‌های پنهان علیه حوزه‌های علمیه

فعالیت‌های تخریبی سرویس‌های امنیتی و دستگاه‌های پنهان علیه حوزه‌های علمیه
مدیر حوزه‌های علمیه گفت: سرویس‌های امنیتی و دستگاه‌های پنهان دنیا راجع به حوزه‌های علمیه کار می‌کنند که بخش زیادی از آن برای اهداف تخریبی، بازدارندگی، توقف و ضربه زدن به حوزه دنبال می‌شود.

فعالیت‌های تخریبی سرویس‌های امنیتی و دستگاه‌های پنهان علیه حوزه‌های علمیه

مدیر حوزه‌های علمیه گفت: سرویس‌های امنیتی و دستگاه‌های پنهان دنیا راجع به حوزه‌های علمیه کار می‌کنند که بخش زیادی از آن برای اهداف تخریبی، بازدارندگی، توقف و ضربه زدن به حوزه دنبال می‌شود.
فعالیت‌های تخریبی سرویس‌های امنیتی و دستگاه‌های پنهان علیه حوزه‌های علمیه

View more posts from this author