فعالیت‌های فرهنگی در تقسیم‌بندی بودجه‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است

فعالیت‌های فرهنگی در تقسیم‌بندی بودجه‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است
معاون فرهنگی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث گفت: فعالیت‌های فرهنگی در تقسیم‌بندی‌ بودجه‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است در صورتی که در حوزه فرهنگی نیازمند افزایش تولیدات هستیم.

فعالیت‌های فرهنگی در تقسیم‌بندی بودجه‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است

معاون فرهنگی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث گفت: فعالیت‌های فرهنگی در تقسیم‌بندی‌ بودجه‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است در صورتی که در حوزه فرهنگی نیازمند افزایش تولیدات هستیم.
فعالیت‌های فرهنگی در تقسیم‌بندی بودجه‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است

ganool review

View more posts from this author