فعالیت‌ها و اقدامات آموزش و پرورش در کانون توجه دوربین نقد انجمن اولیاء و مربیان

فعالیت‌ها و اقدامات آموزش و پرورش در کانون توجه دوربین نقد انجمن اولیاء و مربیان
مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ری گفت: باید شرایطی فراهم شود که اولیاء بتوانند به راحتی با مدیران آموزش و پرورش ارتباط برقرار کرده و فعالیت‌ها و برنامه‌های این نهاد را نقد، تجزیه و تحلیل کنند.

فعالیت‌ها و اقدامات آموزش و پرورش در کانون توجه دوربین نقد انجمن اولیاء و مربیان

مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ری گفت: باید شرایطی فراهم شود که اولیاء بتوانند به راحتی با مدیران آموزش و پرورش ارتباط برقرار کرده و فعالیت‌ها و برنامه‌های این نهاد را نقد، تجزیه و تحلیل کنند.
فعالیت‌ها و اقدامات آموزش و پرورش در کانون توجه دوربین نقد انجمن اولیاء و مربیان

فروش بک لینک

wolrd press news

View more posts from this author