فعالیت بیش‌تر واحدهای صنعتی کشور با 40 درصد ظرفیت/ تولید با تسهیلات با سود 30 درصدی امکان‌پذیر نیست

فعالیت بیش‌تر واحدهای صنعتی کشور با 40 درصد ظرفیت/ تولید با تسهیلات با سود 30 درصدی امکان‌پذیر نیست
نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در مجلس با بیان اینکه وضعیت فعلی کارخانه‌های کشور مناسب نیست، گفت: بیشتر این واحدها با ظرفیت پایین‌تر از 40 درصد فعالیت می‌کنند.

فعالیت بیش‌تر واحدهای صنعتی کشور با 40 درصد ظرفیت/ تولید با تسهیلات با سود 30 درصدی امکان‌پذیر نیست

نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در مجلس با بیان اینکه وضعیت فعلی کارخانه‌های کشور مناسب نیست، گفت: بیشتر این واحدها با ظرفیت پایین‌تر از 40 درصد فعالیت می‌کنند.
فعالیت بیش‌تر واحدهای صنعتی کشور با 40 درصد ظرفیت/ تولید با تسهیلات با سود 30 درصدی امکان‌پذیر نیست

View more posts from this author