فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در رباط کریم مستلزم رعایت الزامات زیست‌محیطی است

فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در رباط کریم مستلزم رعایت الزامات زیست‌محیطی است
رئیس اداره حفاظت محیط زیست رباط کریم گفت: حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش تولید شهرستان مستلزم رعایت الزامات زیست‌محیطی است.

فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در رباط کریم مستلزم رعایت الزامات زیست‌محیطی است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رباط کریم گفت: حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش تولید شهرستان مستلزم رعایت الزامات زیست‌محیطی است.
فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در رباط کریم مستلزم رعایت الزامات زیست‌محیطی است

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author