فعالیت مساوی احزاب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در اصفهان

فعالیت مساوی احزاب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در اصفهان
استاندار اصفهان گفت: احزاب فعال و نیمه فعال استان 76 حزب هستند که 34 حزب فعال در استان فعالیت می‌کنند و تعداد احزاب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در استان به طور مساوی است.

فعالیت مساوی احزاب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در اصفهان

استاندار اصفهان گفت: احزاب فعال و نیمه فعال استان 76 حزب هستند که 34 حزب فعال در استان فعالیت می‌کنند و تعداد احزاب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در استان به طور مساوی است.
فعالیت مساوی احزاب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در اصفهان

آلرژی و تغذیه

View more posts from this author