فعالیت نزدیک به 6 هزار پزشک متخصص در مناطق محروم/ 2 هزار تخت ویژه به بیمارستان‌های کشور اضافه شد

فعالیت نزدیک به 6 هزار پزشک متخصص در مناطق محروم/ 2 هزار تخت ویژه به بیمارستان‌های کشور اضافه شد
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نزدیک به 6 هزار پزشک متخصص در 300 شهر محروم کشور فعالیت دارند و در دولت یازدهم دو هزار تخت ویژه به بیمارستان‌های کشور اضافه شده است.

فعالیت نزدیک به 6 هزار پزشک متخصص در مناطق محروم/ 2 هزار تخت ویژه به بیمارستان‌های کشور اضافه شد

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نزدیک به 6 هزار پزشک متخصص در 300 شهر محروم کشور فعالیت دارند و در دولت یازدهم دو هزار تخت ویژه به بیمارستان‌های کشور اضافه شده است.
فعالیت نزدیک به 6 هزار پزشک متخصص در مناطق محروم/ 2 هزار تخت ویژه به بیمارستان‌های کشور اضافه شد

View more posts from this author