فعالیت 186 مرکز رشد و کارآفرینی در کشور/ گردش مالی 3 هزار میلیارد تومانی پارک‌های علم و فناوری

فعالیت 186 مرکز رشد و کارآفرینی در کشور/ گردش مالی 3 هزار میلیارد تومانی پارک‌های علم و فناوری
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و فناوری گفت: در حال حاضر 42 پارک علم و فناوری و 186 مرکز رشد و کارآفرینی در کشور وجود دارد که در مجموع 30 هزار شغل ایجاد کرده‌اند.

فعالیت 186 مرکز رشد و کارآفرینی در کشور/ گردش مالی 3 هزار میلیارد تومانی پارک‌های علم و فناوری

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و فناوری گفت: در حال حاضر 42 پارک علم و فناوری و 186 مرکز رشد و کارآفرینی در کشور وجود دارد که در مجموع 30 هزار شغل ایجاد کرده‌اند.
فعالیت 186 مرکز رشد و کارآفرینی در کشور/ گردش مالی 3 هزار میلیارد تومانی پارک‌های علم و فناوری

View more posts from this author