فعالیت 23 هزار دیده‌بان پیشگیری در کشور/ تدوین 15 برنامه ملی برای افزایش مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم

فعالیت 23 هزار دیده‌بان پیشگیری در کشور/ تدوین 15 برنامه ملی برای افزایش مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم
مدیرکل مشارکت‌های مدنی قوه قضائیه از فعالیت 23 هزار دیده‌بان پیشگیری در کشور خبر داد.

فعالیت 23 هزار دیده‌بان پیشگیری در کشور/ تدوین 15 برنامه ملی برای افزایش مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم

مدیرکل مشارکت‌های مدنی قوه قضائیه از فعالیت 23 هزار دیده‌بان پیشگیری در کشور خبر داد.
فعالیت 23 هزار دیده‌بان پیشگیری در کشور/ تدوین 15 برنامه ملی برای افزایش مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم

View more posts from this author