فعالیت 70 مدرسه اتباع خارجی در ایران/ مدارس بین‌المللی توسعه می‌یابد

فعالیت 70 مدرسه اتباع خارجی در ایران/ مدارس بین‌المللی توسعه می‌یابد
قائم مقام امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر 70 مدرسه اتباع خارجی در ایران فعالیت دارد و وقتی افراد به کشورهای خود بر می‌گردند به عنوان سفیرانی کشور ایران را معرفی خواهند کرد.

فعالیت 70 مدرسه اتباع خارجی در ایران/ مدارس بین‌المللی توسعه می‌یابد

قائم مقام امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر 70 مدرسه اتباع خارجی در ایران فعالیت دارد و وقتی افراد به کشورهای خود بر می‌گردند به عنوان سفیرانی کشور ایران را معرفی خواهند کرد.
فعالیت 70 مدرسه اتباع خارجی در ایران/ مدارس بین‌المللی توسعه می‌یابد

View more posts from this author