فقط 7 درصد شالیزارهای مازندران بیمه شد

فقط 7 درصد شالیزارهای مازندران بیمه شد
رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران گفت: تنها هفت درصد شالیزارهای مازندران زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

فقط 7 درصد شالیزارهای مازندران بیمه شد

رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران گفت: تنها هفت درصد شالیزارهای مازندران زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.
فقط 7 درصد شالیزارهای مازندران بیمه شد

View more posts from this author