فقه باید به قانون کمک کند/ فقه و قانون در زمینه نیازمندی‌های جامعه مسؤول هستند

فقه باید به قانون کمک کند/ فقه و قانون در زمینه نیازمندی‌های جامعه مسؤول هستند
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه فقه باید به قانون کمک کند، گفت: کمک فقه به قانون باعث قدرت گرفتن هر دوی این مباحث می‌شود.

فقه باید به قانون کمک کند/ فقه و قانون در زمینه نیازمندی‌های جامعه مسؤول هستند

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه فقه باید به قانون کمک کند، گفت: کمک فقه به قانون باعث قدرت گرفتن هر دوی این مباحث می‌شود.
فقه باید به قانون کمک کند/ فقه و قانون در زمینه نیازمندی‌های جامعه مسؤول هستند
(“false”===a.adult

View more posts from this author