فلسطین مسأله اصلی جهان اسلام است

فلسطین مسأله اصلی جهان اسلام است
دبیر جمعیت دفاع از ملت فلسطین گفت: فلسطین مسأله اول جهان اسلام است و سهم‌کشی، سهم‌خواهی و جناح‌بازی ندارد.

فلسطین مسأله اصلی جهان اسلام است

دبیر جمعیت دفاع از ملت فلسطین گفت: فلسطین مسأله اول جهان اسلام است و سهم‌کشی، سهم‌خواهی و جناح‌بازی ندارد.
فلسطین مسأله اصلی جهان اسلام است

View more posts from this author