قابلیت‌های بومی کردستان فرصتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

قابلیت‌های بومی کردستان فرصتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
رمز تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل که گشاینده قفل‌های اقتصادی خواهد بود، بهره‌گیری و توجه به قابلیت‌های بومی و استانی برای تقویت بنیان‌های اقتصادی جامعه است.

قابلیت‌های بومی کردستان فرصتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

رمز تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل که گشاینده قفل‌های اقتصادی خواهد بود، بهره‌گیری و توجه به قابلیت‌های بومی و استانی برای تقویت بنیان‌های اقتصادی جامعه است.
قابلیت‌های بومی کردستان فرصتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

دانلود آهنگ جدید

مجله اتومبیل

View more posts from this author