قابلیت تغییر 180 درجه‌ای جبهه در فرقه‌های انحرافی

قابلیت تغییر 180 درجه‌ای جبهه در فرقه‌های انحرافی
استاد حوزه علمیه گفت: کسانی که در پشت جریان‌ها هستند معمولاً معرفی نمی‌شوند و کسانی که در رو بازی می‌کنند و ما می‌شناسیم بلندگوهای جریان هستند، فرقه‌ها قابلیت این را دارند که در لحظه 180 درجه تغییر جبهه‌ای بدهند.

قابلیت تغییر 180 درجه‌ای جبهه در فرقه‌های انحرافی

استاد حوزه علمیه گفت: کسانی که در پشت جریان‌ها هستند معمولاً معرفی نمی‌شوند و کسانی که در رو بازی می‌کنند و ما می‌شناسیم بلندگوهای جریان هستند، فرقه‌ها قابلیت این را دارند که در لحظه 180 درجه تغییر جبهه‌ای بدهند.
قابلیت تغییر 180 درجه‌ای جبهه در فرقه‌های انحرافی

View more posts from this author