قاتل فراری طی عملیات ضربتی پلیس در کارون دستگیر شد

قاتل فراری طی عملیات ضربتی پلیس در کارون دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری قاتل فراری در عملیات ضربتی پلیس شهرستان کارون خبر داد.

قاتل فراری طی عملیات ضربتی پلیس در کارون دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری قاتل فراری در عملیات ضربتی پلیس شهرستان کارون خبر داد.
قاتل فراری طی عملیات ضربتی پلیس در کارون دستگیر شد

View more posts from this author