قارچ‌های سمی میهمان سفره‌‌های مردم ایلام/ مسمومیت 14 نفر بر اثر مصرف قارچ‌های کوهی

قارچ‌های سمی میهمان سفره‌‌های مردم ایلام/ مسمومیت 14 نفر بر اثر مصرف قارچ‌های کوهی
استفاده از قارچ‌های سمی در غرب کشور به مسمومیت بیش از 480 نفر منجر شده و استان ایلام هم از این امر مستثنی نبوده است.

قارچ‌های سمی میهمان سفره‌‌های مردم ایلام/ مسمومیت 14 نفر بر اثر مصرف قارچ‌های کوهی

استفاده از قارچ‌های سمی در غرب کشور به مسمومیت بیش از 480 نفر منجر شده و استان ایلام هم از این امر مستثنی نبوده است.
قارچ‌های سمی میهمان سفره‌‌های مردم ایلام/ مسمومیت 14 نفر بر اثر مصرف قارچ‌های کوهی

View more posts from this author