قاسم خوبرو مدال برنز را بر گردن آویخت/ دومین مدال جهانی جوانان اصفهانی

قاسم خوبرو مدال برنز را بر گردن آویخت/ دومین مدال جهانی جوانان اصفهانی
مسابقات کاراته قهرمانی جهان در حال پیگیری است و قاسم خوبرو در وزن منفی 61 کیلوگرم به مدال برنز رسید.

قاسم خوبرو مدال برنز را بر گردن آویخت/ دومین مدال جهانی جوانان اصفهانی

مسابقات کاراته قهرمانی جهان در حال پیگیری است و قاسم خوبرو در وزن منفی 61 کیلوگرم به مدال برنز رسید.
قاسم خوبرو مدال برنز را بر گردن آویخت/ دومین مدال جهانی جوانان اصفهانی

View more posts from this author