قانون اساسی وظیفه مسؤولان را معین کرده است/ همه باید پیام رهبری را محقق سازند

قانون اساسی وظیفه مسؤولان را معین کرده است/ همه باید پیام رهبری را محقق سازند
امام جمعه موقت سمنان گفت: قانون اساسی وظیفه مسؤولان را معین کرده است و امروز همه باید پیام رهبری را محقق سازند.

قانون اساسی وظیفه مسؤولان را معین کرده است/ همه باید پیام رهبری را محقق سازند

امام جمعه موقت سمنان گفت: قانون اساسی وظیفه مسؤولان را معین کرده است و امروز همه باید پیام رهبری را محقق سازند.
قانون اساسی وظیفه مسؤولان را معین کرده است/ همه باید پیام رهبری را محقق سازند

View more posts from this author