قانون «اعاده اموال نامشروع» حساب مدیران زحمتکش را از مال‌اندوز جدا می‌کند/ طرح به پختگی لازم برای اجرا برسد

قانون «اعاده اموال نامشروع» حساب مدیران زحمتکش را از مال‌اندوز جدا می‌کند/ طرح به پختگی لازم برای اجرا برسد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با قانون اعاده اموال نامشروع می‌توان حساب مدیران زحمتکش را از مدیران مال‌اندوز جدا کرد.

قانون «اعاده اموال نامشروع» حساب مدیران زحمتکش را از مال‌اندوز جدا می‌کند/ طرح به پختگی لازم برای اجرا برسد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با قانون اعاده اموال نامشروع می‌توان حساب مدیران زحمتکش را از مدیران مال‌اندوز جدا کرد.
قانون «اعاده اموال نامشروع» حساب مدیران زحمتکش را از مال‌اندوز جدا می‌کند/ طرح به پختگی لازم برای اجرا برسد

View more posts from this author