قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان خواست عمومی است

قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان خواست عمومی است
سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خوزستان گفت: قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان خواست عمومی است و از شأن و جایگاه مدیران پاک‌دست کم نمی‌کند.

قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان خواست عمومی است

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خوزستان گفت: قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان خواست عمومی است و از شأن و جایگاه مدیران پاک‌دست کم نمی‌کند.
قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان خواست عمومی است

View more posts from this author