قانون «اعلام اموال مسؤولان» به صاحبان قدرت و ثروت تعمیم داده شود

قانون «اعلام اموال مسؤولان» به صاحبان قدرت و ثروت تعمیم داده شود
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: قانون «اعلام اموال مسؤولان» به صاحبان قدرت و ثروت تعمیم داده شود.

قانون «اعلام اموال مسؤولان» به صاحبان قدرت و ثروت تعمیم داده شود

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: قانون «اعلام اموال مسؤولان» به صاحبان قدرت و ثروت تعمیم داده شود.
قانون «اعلام اموال مسؤولان» به صاحبان قدرت و ثروت تعمیم داده شود

View more posts from this author