قبور مطهر شهدای بروجرد غبار روبی و عطرافشانی شد

قبور مطهر شهدای بروجرد غبار روبی و عطرافشانی شد
در هفته قوه قضائیه قبور مطهر شهدای بروجرد غبار روبی و عطرافشانی شد.

قبور مطهر شهدای بروجرد غبار روبی و عطرافشانی شد

در هفته قوه قضائیه قبور مطهر شهدای بروجرد غبار روبی و عطرافشانی شد.
قبور مطهر شهدای بروجرد غبار روبی و عطرافشانی شد

خبرگزاری ایران

View more posts from this author