قدرت دفاعی ایران قابل مذاکره نیست

قدرت دفاعی ایران قابل مذاکره نیست
امام جمعه ری گفت: قدرت دفاعی نظام اسلامی قابل مذاکره نیست و با تمام تلاش‌های دشمن و فتنه‌ها و توطئه‌های مختلف تا امروز پابرجا مانده است.

قدرت دفاعی ایران قابل مذاکره نیست

امام جمعه ری گفت: قدرت دفاعی نظام اسلامی قابل مذاکره نیست و با تمام تلاش‌های دشمن و فتنه‌ها و توطئه‌های مختلف تا امروز پابرجا مانده است.
قدرت دفاعی ایران قابل مذاکره نیست

View more posts from this author