قدرت رسانه‌ای ذی‌نفعان تلگرام، مردم را به پیام‌رسان‌های داخلی بدبین کرده/ آفت‌های شبکه‌های اجتماعی، روابط اجتماعی را تضعیف می‌کند

قدرت رسانه‌ای ذی‌نفعان تلگرام، مردم را به پیام‌رسان‌های داخلی بدبین کرده/ آفت‌های شبکه‌های اجتماعی، روابط اجتماعی را تضعیف می‌کند
مدیرعامل یک پیام‌رسان ایرانی گفت: خلأ حضور پیام‌رسان‌های داخلی وجود ندارد و حضور دارند اما به‌واسطه قدرت رسانه‌ای افرادی که از تلگرام سود می‌برند مردم به پیام‌رسان‌های داخلی بدبین شده و کمتر استفاده می‌کنند.

قدرت رسانه‌ای ذی‌نفعان تلگرام، مردم را به پیام‌رسان‌های داخلی بدبین کرده/ آفت‌های شبکه‌های اجتماعی، روابط اجتماعی را تضعیف می‌کند

مدیرعامل یک پیام‌رسان ایرانی گفت: خلأ حضور پیام‌رسان‌های داخلی وجود ندارد و حضور دارند اما به‌واسطه قدرت رسانه‌ای افرادی که از تلگرام سود می‌برند مردم به پیام‌رسان‌های داخلی بدبین شده و کمتر استفاده می‌کنند.
قدرت رسانه‌ای ذی‌نفعان تلگرام، مردم را به پیام‌رسان‌های داخلی بدبین کرده/ آفت‌های شبکه‌های اجتماعی، روابط اجتماعی را تضعیف می‌کند

View more posts from this author