قدردانی از توجه نمایندگان مجلس به تصویب بودجه مناسب نظام سلامت

قدردانی از توجه نمایندگان مجلس به تصویب بودجه مناسب نظام سلامت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از توجه نمایندگان مجلس به تصویب بودجه مناسب سال آینده نظام سلامت که در حد مقدورات کشور بود قدردانی می‌کنم.

قدردانی از توجه نمایندگان مجلس به تصویب بودجه مناسب نظام سلامت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از توجه نمایندگان مجلس به تصویب بودجه مناسب سال آینده نظام سلامت که در حد مقدورات کشور بود قدردانی می‌کنم.
قدردانی از توجه نمایندگان مجلس به تصویب بودجه مناسب نظام سلامت

View more posts from this author