قرآن نباید در جامعه مهجور باشد/فعالیت‌ها در حوزه مفاهیم و معانی قرآن توسعه یابد

قرآن نباید در جامعه مهجور باشد/فعالیت‌ها در حوزه مفاهیم و معانی قرآن توسعه یابد
یکی از مراجع تقلید گفت: قرآن کتاب آسمانی مسلمانان و برنامه زندگی بشر است و به همین خاطر نباید مهجور باشد و هرچه می‌توانیم باید در زمینه نشر مفاهیم و معارف قرآن در جامعه تلاش کنیم.

قرآن نباید در جامعه مهجور باشد/فعالیت‌ها در حوزه مفاهیم و معانی قرآن توسعه یابد

یکی از مراجع تقلید گفت: قرآن کتاب آسمانی مسلمانان و برنامه زندگی بشر است و به همین خاطر نباید مهجور باشد و هرچه می‌توانیم باید در زمینه نشر مفاهیم و معارف قرآن در جامعه تلاش کنیم.
قرآن نباید در جامعه مهجور باشد/فعالیت‌ها در حوزه مفاهیم و معانی قرآن توسعه یابد

View more posts from this author