قرارگاه اقتصاد مقاومتی در عمل کاری انجام نداده است/ لزوم تبیین راه‌های خروج از مشکلات اقتصادی

قرارگاه اقتصاد مقاومتی در عمل کاری انجام نداده است/ لزوم تبیین راه‌های خروج از مشکلات اقتصادی
عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز شاهدیم که در موضوع اقتصاد مقاومتی، قرارگاه تشکیل شده اما در عمل کار خاصی صورت نگرفته است.

قرارگاه اقتصاد مقاومتی در عمل کاری انجام نداده است/ لزوم تبیین راه‌های خروج از مشکلات اقتصادی

عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز شاهدیم که در موضوع اقتصاد مقاومتی، قرارگاه تشکیل شده اما در عمل کار خاصی صورت نگرفته است.
قرارگاه اقتصاد مقاومتی در عمل کاری انجام نداده است/ لزوم تبیین راه‌های خروج از مشکلات اقتصادی

View more posts from this author