قرار نیست همه طرح‌های آبی از طریق زاینده‌رود پیاده‌سازی شود

قرار نیست همه طرح‌های آبی از طریق زاینده‌رود پیاده‌سازی شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بهتر است نیازهای آبی کشاورزی، صنعتی و شرب استان‌ها و بخش‌های دیگر از منابع آبی دیگری تأمین شود و قرار نیست که همه طرح‌های آبی از طریق زاینده‌رود پیاده‌سازی شود.

قرار نیست همه طرح‌های آبی از طریق زاینده‌رود پیاده‌سازی شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بهتر است نیازهای آبی کشاورزی، صنعتی و شرب استان‌ها و بخش‌های دیگر از منابع آبی دیگری تأمین شود و قرار نیست که همه طرح‌های آبی از طریق زاینده‌رود پیاده‌سازی شود.
قرار نیست همه طرح‌های آبی از طریق زاینده‌رود پیاده‌سازی شود

View more posts from this author