قطار انقلاب شتابان در حرکت است/ دنیای استکبار توان مقابله با ایران را ندارد

قطار انقلاب شتابان در حرکت است/ دنیای استکبار توان مقابله با ایران را ندارد
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: انقلاب با مانند قطاری با سرعت در حرکت است اما عده‌ای در این قطار فاسد هستند اما مشکل از قطار نیست، زیرا این افراد انقلابی نیستند.

قطار انقلاب شتابان در حرکت است/ دنیای استکبار توان مقابله با ایران را ندارد

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: انقلاب با مانند قطاری با سرعت در حرکت است اما عده‌ای در این قطار فاسد هستند اما مشکل از قطار نیست، زیرا این افراد انقلابی نیستند.
قطار انقلاب شتابان در حرکت است/ دنیای استکبار توان مقابله با ایران را ندارد

View more posts from this author