قطعی آب شرب ۴۳ روستای شوش

قطعی آب شرب ۴۳ روستای شوش
آب آشامیدنی ۴۳ روستای بخش شاوور از روز گذشته به دلیل پایین آمدن دبی آب کرخه قطع شد.

قطعی آب شرب ۴۳ روستای شوش

آب آشامیدنی ۴۳ روستای بخش شاوور از روز گذشته به دلیل پایین آمدن دبی آب کرخه قطع شد.
قطعی آب شرب ۴۳ روستای شوش

View more posts from this author