قلعه‌نویی: کاوه رضایی و طارمی از خانه‌هایشان لژیونر شده‌اند؟/ صحبت‌های کی‌روش درست نیست

قلعه‌نویی: کاوه رضایی و طارمی از خانه‌هایشان لژیونر شده‌اند؟/ صحبت‌های کی‌روش درست نیست
سرمربی ذوب‌آهن گفت: کاوه رضایی و طارمی از خانه‌هایشان لژیونر شده‌اند؟، آنها از استقلال و پرسپولیس به خارج رفتند، پس کی‌روش بهتر است آرامش داشته باشد.

قلعه‌نویی: کاوه رضایی و طارمی از خانه‌هایشان لژیونر شده‌اند؟/ صحبت‌های کی‌روش درست نیست

سرمربی ذوب‌آهن گفت: کاوه رضایی و طارمی از خانه‌هایشان لژیونر شده‌اند؟، آنها از استقلال و پرسپولیس به خارج رفتند، پس کی‌روش بهتر است آرامش داشته باشد.
قلعه‌نویی: کاوه رضایی و طارمی از خانه‌هایشان لژیونر شده‌اند؟/ صحبت‌های کی‌روش درست نیست

View more posts from this author