قلعه ایرج؛ کهن‌ترین بنای خشتی جهان بیخ گوش تهران

قلعه ایرج؛ کهن‌ترین بنای خشتی جهان بیخ گوش تهران
با سفر به دشت ورامین می‌توانید شاهد قدیمی‌ترین و بزرگترین قلعه‌ نظامی خشتی جهان به نام ایرج باشید.

قلعه ایرج؛ کهن‌ترین بنای خشتی جهان بیخ گوش تهران

با سفر به دشت ورامین می‌توانید شاهد قدیمی‌ترین و بزرگترین قلعه‌ نظامی خشتی جهان به نام ایرج باشید.
قلعه ایرج؛ کهن‌ترین بنای خشتی جهان بیخ گوش تهران

View more posts from this author