قلم خبرنگار نباید به سمت غرض‌ورزی بچرخد

قلم خبرنگار نباید به سمت غرض‌ورزی بچرخد
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل با اشاره به اینکه خبرنگاران در جامعه به عنوان اهرم تاثیرگذار محسوب می‌شوند، گفت: نباید خبرنگاران قلم خود را به سمت و سویی بچرخانند که در آن غرض‌ورزی و منافع شخصی وجود داشته باشد.

قلم خبرنگار نباید به سمت غرض‌ورزی بچرخد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل با اشاره به اینکه خبرنگاران در جامعه به عنوان اهرم تاثیرگذار محسوب می‌شوند، گفت: نباید خبرنگاران قلم خود را به سمت و سویی بچرخانند که در آن غرض‌ورزی و منافع شخصی وجود داشته باشد.
قلم خبرنگار نباید به سمت غرض‌ورزی بچرخد

فروش بک لینک

موسیقی

View more posts from this author