قمی‌ها صاحب 41 مدال سبک اینویی‌های کاراته ایران شدند

قمی‌ها صاحب 41 مدال سبک اینویی‌های کاراته ایران شدند
کاراته‌کاهای استان قم در جدال با حریفان شرکت کننده در مسابقات سبک اینویی‌های کاراته ایران موفق به کسب 41 مدال رنگارنگ شدند.

قمی‌ها صاحب 41 مدال سبک اینویی‌های کاراته ایران شدند

کاراته‌کاهای استان قم در جدال با حریفان شرکت کننده در مسابقات سبک اینویی‌های کاراته ایران موفق به کسب 41 مدال رنگارنگ شدند.
قمی‌ها صاحب 41 مدال سبک اینویی‌های کاراته ایران شدند

View more posts from this author