قم قهرمان كاراته ايران / قمي‌ها در راه آمريكاي جنوبي و آسيا

قم قهرمان كاراته ايران / قمي‌ها در راه آمريكاي جنوبي و آسيا
كاراته‌كاهاي استان قم با كسب مقام قهرماني انتخابي تيم ملي و به دست آوردن سهميه مسابقات المپيك جوانان جهان و پيكارهاي قهرماني آسيا در آستانه دو اعزام برون‌مرزي قرار گرفتند.

قم قهرمان كاراته ايران / قمي‌ها در راه آمريكاي جنوبي و آسيا

كاراته‌كاهاي استان قم با كسب مقام قهرماني انتخابي تيم ملي و به دست آوردن سهميه مسابقات المپيك جوانان جهان و پيكارهاي قهرماني آسيا در آستانه دو اعزام برون‌مرزي قرار گرفتند.
قم قهرمان كاراته ايران / قمي‌ها در راه آمريكاي جنوبي و آسيا

View more posts from this author