قم قهرمان لیگ بهکاپر مردان ایران شد/ بانوان قمی روی سکوی سوم

قم قهرمان لیگ بهکاپر مردان ایران شد/ بانوان قمی روی سکوی سوم
مسؤول کمیته بهکاپ استان قم گفت: تیم بهکاپر مردان قم در لیگ باشگاه‌های کشور مقام قهرمانی و تیم بانوان قم رتبه کشور را به خود اختصاص دادند.

قم قهرمان لیگ بهکاپر مردان ایران شد/ بانوان قمی روی سکوی سوم

مسؤول کمیته بهکاپ استان قم گفت: تیم بهکاپر مردان قم در لیگ باشگاه‌های کشور مقام قهرمانی و تیم بانوان قم رتبه کشور را به خود اختصاص دادند.
قم قهرمان لیگ بهکاپر مردان ایران شد/ بانوان قمی روی سکوی سوم

View more posts from this author