قول دولت برای پرداخت مطالبات فرهنگیان در هفته معلم

قول دولت برای پرداخت مطالبات فرهنگیان در هفته معلم
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس از وعده مسئولان دولتی برای پرداخت مطالبات فرهنگیان در هفته معلم خبر داد.

قول دولت برای پرداخت مطالبات فرهنگیان در هفته معلم

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس از وعده مسئولان دولتی برای پرداخت مطالبات فرهنگیان در هفته معلم خبر داد.
قول دولت برای پرداخت مطالبات فرهنگیان در هفته معلم

View more posts from this author