قیمت‌ گوشت مرغ بعد از فروردین‌ماه به نفع تولید کننده تغییر پیدا می‌کند

قیمت‌ گوشت مرغ بعد از فروردین‌ماه به نفع تولید کننده تغییر پیدا می‌کند
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: به احتمال قوی بعد از فروردین ماه قیمت‌ گوشت مرغ به نفع تولید کننده تغییر پیدا خواهد کرد.

قیمت‌ گوشت مرغ بعد از فروردین‌ماه به نفع تولید کننده تغییر پیدا می‌کند

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: به احتمال قوی بعد از فروردین ماه قیمت‌ گوشت مرغ به نفع تولید کننده تغییر پیدا خواهد کرد.
قیمت‌ گوشت مرغ بعد از فروردین‌ماه به نفع تولید کننده تغییر پیدا می‌کند

فروش بک لینک

View more posts from this author